Hopp til innhold

Sparebankstiftelsen Telemarks vedtekter beskriver stiftelsens samfunnsnyttige formål, eierskap og grunnfinansiering. De gir også retningslinjer for sammensetning av stiftelsens generalforsamling og styre.

Kort fortalt

To hovedformål

Utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank1 Sør-Øst Norge. Stiftelsen, etablert i 2012, fikk overført egenkapitalbevis verdt 325 832 000 kroner da Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank slo seg sammen. Stiftelsens grunnkapital består av 160 916 000 kroner. 

Bruke av overskuddet til å gi bidrag til allmennyttig formål. Stiftelsen viderefører sparebanktradisjoner gjennom å støtte tiltak og prosjekter som gir positive og varige effekter tilbake til lokalsamfunnet. Støtte gis til prosjekter i Grenlands-regionen der kapitalen er bygd opp og til hele Telemark.

Grunnfinansiering

Stiftelsen opprettes med 3 258 320 egenkapitalbevis pålydende kr 100 i Sparebanken Telemark og et kontantbeløp på kr 16 millioner. Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr 162 916 000,-.

Virksomhetsstyring

Sparebankstiftelsen Telemark har generalforsamling, styre, valgkomité og daglig leder.

Generalforsamlingen er stiftelsens øverste organ. 12 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av innskytere i SpareBank1 Sørøst-Norge med bostedsadresse i Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamle, Bø og Notodden. Generalforsamlingen velges for 4 år. 

Valgkomité, tre medlemmer velges av generalforsamlingen. Valg av medlemmer til generalforsamlingen gjennomføres 1 gang i året.

Se medlemmer i generalforsamlingen og valgkomité 2021.

Styret i Sparebankstiftelsen Telemark har 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen. Styret forvalter stiftelsens eierverdier i banken, beslutter hvilke områder stiftelsens midler skal brukes til, og gjør vedtak om hvem som skal få støtte av stiftelsen.

Daglig leder står for daglig ledelse av stiftelsens virksomhet ihht. retningslinjer styret gir, bl.a. gjennomføre og gjøre kjent gaveutdelinger besluttet av stiftelsen, samt ivareta regnskaper og formuesforvaltning innenfor lover og på betryggende måte.

Se stiftelsens styremedlemmer og ledelse.

Se vedtekter for Sparebankstiftelsen Telemark

Vedtekter for Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland

Stiftet 23. november 2012

 

1 Alminnelige bestemmelser

 

§ 1-1 Firma og forretningskontor 

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland

Stiftelsens forretningskontor er i Skien kommune.

§ 1-2 Formål 

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Telemark. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Stiftelsens formål skal videre være å gi bidrag til allmennyttige formål. Ved sine disposisjoner skal stiftelsen fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen til Sparebanken Telemark, fortrinnsvis Porsgrunn og Skien kommune.

 Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Sparebanken Telemark og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Grenlandsregionen. Forøvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenelig med nevnte forhold og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

§ 1-3 Stiftelsens kapital 

Stiftelsen opprettes med 3 258 320 egenkapitalbevis pålydende kr 100 i Sparebanken Telemark

og et kontantbeløp på kr 16 millioner.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr 162 916 000,-

§ 1-4 Utstedelse av egenkapitalbevis og opptak av lån 

Stiftelsen kan utstede egenkapitalbevis og oppta lån i samsvar med de rammer som til en hver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

2 Stiftelsens organer

§ 2-1 Organene 

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre og valgkomité.

I tillegg kan stiftelsen ansette en daglig leder. 

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen 

Generalforsamlingen skal bestå av 12 medlemmer og 4 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Sparebanken Telemark, som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Innskytere i Sparebanken Telemark med bostedsadresse i Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble, Bø og Notodden kommuner skal velge 12 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Medlemmene velges av og blant innskytere som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i Sparebanken Telemark med bostedsadresse i Skien, Porsgrunn Siljan, Bamble, Bø og Notodden kommuner over et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme. 

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av 3 medlemmer. Generalforsamlingens leder skal være leder av valgkomiteen. De øvrige medlemmene velges for 2 år av gangen. Ved første gangs valg velges de to medlemmene for henholdsvis 1 år og 2 år.  Gjenvalg kan finne sted. Valgkomiteen innstiller på kandidater til styret, generalforsamlingen og medlemmer til valgkomiteen samt foreslå godtgjørelse. Valget organiseres av styret i stiftelsen.

Valget kunngjøres i minst en lokaldekkende avis senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå ved brev, herunder elektronisk post eller annen forsvarlig måte etter styrets nærmere bestemmelse.

Generalforsamlingen velges for 4 år. Varamedlemmer valgt av innskyterne skal velges for 1 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted.  

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder for 2 år ad gangen.

Valg av medlemmer eller varamedlemmer av generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning. Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Sparebanken Telemark. Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.  

Første ordinære valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i stiftelsen året etter at stiftelsen er opprettet. Ved opprettelse av stiftelsen velger forstanderskapet i Sparebanken Telemark medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.

Hvert år er 3 av medlemmene og alle varamedlemmene på valg. Ved førstegangs valg velges 3

medlemmer for 1 år, 3 medlemmer for 2 år, 3 medlemmer for 3 år og 3 medlemmer for 4 år..

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling 

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2013. Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningskontor. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: 

1. Valg av styremedlemmer. 

2. Fastsette godtgjørelser.

3. Valg av medlemmer til valgkomité iht. § 2-2 

4. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse 

5. Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet

6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

7. Beslutte gransking

8. Beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret

9. Fastsette retningslinjer for forvaltning av stiftelsens midler etter forslag fra styret, fremsatt i samsvar med § 2-5.

10. Beslutte etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål

11. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttende organ. 

I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle og avgjøre:

12. Endring av stiftelsens vedtekter

13. Avhendelse av egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen

       etter § 1-3

14. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av Sparebanken Telemark til

      aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av Sparebanken

      Telemark virksomhet

15. Oppløsing av stiftelsen 

Generalforsamlingen innkalles av styret. Ved kjent forfall innkalles varamedlemmer.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst 2 medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.

Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling til ordinær generalforsamling skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen. Tilsvarende gjelder innkalling til ekstraordinær generalforsamling, om ikke annen frist følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Et medlem av generalforsamlingen har rett til å få behandlet en sak meldt skriftlig til styret innen én uke før møtet i generalforsamlingen holdes.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede personlig eller ved varamedlem. En beslutning av generalforsamlingen krever simpelt flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter. 

Beslutninger som nevnt i punkt 12 til 14 krever tilslutning fra minst 2/3 av de som deltar i møtet. Beslutning som nevnt i punkt 15 krever tilslutning fra alle som deltar i møtet (enstemmig vedtak). Beslutning om oppløsing og om å endre vedtektene skal forelegges rette myndigheter for godkjenning. 

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett.

Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og to andre personer som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende. 

§ 2-4 Styret 

Stiftelsen skal ha et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Varamedlemmer velges for 1 år.

Ved opprettelse av stiftelsen angir stiftelsesdokumentet hvem som skal være medlem og varamedlem av styret frem til første ordinære valg. Første ordinære valg til styret avholdes i forbindelse med ordinære generalforsamling året etter at stiftelsen er opprettet. Av de valgte medlemmene uttrer henholdsvis 2 og 3 hvert år. Ved førstegangs valg velges 2 medlemmer for 1 år og 3 medlemmer for 2 år. Gjenvalg kan finne sted.  

Sammensetningen av styret skal reflektere sammensetningen av de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Medlemmer og varamedlemmer av styret skal tilfredsstille de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. 

Medlemmer og varamedlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Sparebanken Telemark eller et annet selskap i samme konsern som Sparebanken Telemark. Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted dersom det er oppnevnt varamedlemmer, ellers foretas suppleringsvalg. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.  

§ 2-5 Forvaltningen av stiftelsens midler 

Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes på en forsvarlig måte i tråd med stiftelsens formål, jf. vedtektenes § 1-2, og at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og stiftelsens vedtekter.

§ 2-6 Disponering av stiftelsens midler 

Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen om anvendelse av årets overskudd. Utdelingen av gaver skal tilrettelegges slik at hensynet til stabilitet i stiftelsens tildelingsevne ivaretas. Styret kan overlate til generalforsamlingen å treffe beslutning om utdeling til enkelte gaveformål.

§ 2-7 Styrets saksbehandling 

Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og beretning skal behandles i møte. Daglig leder skal møte i styremøtene. 

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med rimelig frist. 

Styret kan treffe beslutning når minst 3 av medlemmene deltar i styrebehandlingen.  Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene, og ved kjent forfall deres eventuelle varamedlemmer, så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever simpelt flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør lederens eller møtelederens stemme utslaget.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. 

§ 2-8 Inhabilitet 

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. 

Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Ved offentlig stilling eller verv er vedkommende likevel ikke inhabil i saker som gjelder disponering av midler til fordel for det offentlige. 

§ 2-9 Representasjon utad 

Styrets leder eller to av styrets medlemmer i fellesskap tegner stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter. 

§ 2-10 Daglig leder 

Styret kan ansette en daglig leder. Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet inngå oppdragsavtale med person eller selskap om utøvelse av oppgavene som daglig leder.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal effektuere de utdelinger stiftelsen foretar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.  

Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Sparebanken Telemark eller et annet selskap i samme konsern som Sparebanken Telemark.  

3 Andre bestemmelser

§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd – dekning av underskudd 

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jfr. § 1-2 innen de rammer som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. 

Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital dernest av grunnkapitalen. 

§ 3-2 Anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning av stiftelsen 

Ved oppløsning skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen. 

Som sparebankvirksomhet regnes i denne forbindelse også fremme av Sparebanken Telemark sin virksomhet forutsatt at banken driver virksomhet i distrikter hvor Sparebanken Telemark drev virksomhet før sammenslutningen med Holla og Lunde Sparebank.

Beslutning om anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.